Reklamace

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v eshopu Shop-hockey.sk / .de / .com

Odpovědnost za vady zboží a záruka zboží

Na prodávané zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, nebo na příslušný dodacích listech, daňových dokladech a fakturách. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců.

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Seznam středisek je obvykle uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko.

Záruční podmínky

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu lukas@shop-hockey.cz, nebo písemně na adresu prodávájícího, nejpozději však do 14 pracovních dnů. Zboží zašlete kompletní tak, jak jste jej převzali. V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Shop-hockey.sk je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Minimální záruční doba

Délka záruční doby je standardně 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruku na delší dobu. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční doba, její délka je uvedena na faktuře nebo dodacím či záručním listu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a je nedílnou součástí obchodních podmínek. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude zboží vyměněno za stejný kus a v případě jeho nedostupnosti bude kupujícímu zpět vrácena zaplacená kupní cena zboží.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

Jak postupovat při reklamaci

Reklamované zboží zašlete na adresu: Shop-hockey.sk, U stadionu 12, Nymburk 28802, 608 945 446
Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy. K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury. Zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná.V případě poškození zboží při přepravě musí být reklamace řešena s dopravcem.Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu.

O přijetí reklamace Vás budeme informovat nejpozději 3 dny od data jejího doručení. Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. O výsledku reklamace Vás budeme informovat v zákonné lhůtě 30 dní od přijetí reklamace.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného výrobku, nového kusu nebo vrácením kupní ceny kupujícímu. Peníze budou zaslány převodem na bankovní účet uvedený v průvodním dopise, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Peníze složenkou nevracíme.

Jsme hrdým partnerem největšího hokejového kampu v Evropě Jsme partnery Ned hockey Skatemill Hockey Center Nymburk GET PRO HOCKEY HC Klášterec nad Ohří HC Vlci HC Benátky nad Jizerou